ورود به سایت
ثبت مشاور
انواع بیماریهای شتر مرغ
18 شهریور 1396

انواع بیماریهای شتر مرغ

رشد و نمو : در ادامه بابرخی از بیماریهای شایع در میان شتر مرغها آشنا شوید.      -عفونت كيسه زرده -تعييرشكل پاها و پنجه ها اسنداد و ...